มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  เพื่อรำลึกและสานต่อคุณงามความดี เจตนารมณ์ของการเป็นผู้ให้  ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนของคุณวิชัย  ศรีวัฒนประภา  อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์  ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข และศาสนา ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โครงการมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน  โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า VICHAI SRIVADDHANAPRABHA FOUNDATION ซึ่งมีเครื่องหมายของมูลนิธิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนแรก เป็นส่วนรูปภาพประดิษฐ์ ตัวอักษร V สีน้ำเงิน และตัว S สีทอง ร้อยโยงเชื่อมต่อกัน โดยตัวอักษร V หมายถึง วิชัย และตัวอักษร S หมายถึง ศรีวัฒนประภา อันเป็นการสื่อความหมายถึง คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด

ส่วนที่สอง ตัวอักษรประดิษฐ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีน้ำเงิน เรียง 3 บรรทัด บรรทัดที่หนึ่ง อ่านว่า มูลนิธิ วิชัย  ศรีวัฒนประภา บรรทัดที่สอง อ่านว่า วิชัย ศรีวัฒนประภา บรรทัดที่สาม อ่านว่า ฟาวเดชั่น

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์  ได้ก่อตั้งมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ

โครงการโดยเสด็จพระราชกุศล

เพิ่มเติม

ด้านชุมชนและสังคม

เพิ่มเติม

ด้านการศึกษา

เพิ่มเติม

ด้านสาธารณสุข

เพิ่มเติม