ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

สนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎของมูลนิธิ
ร่มฉัตร

มูลนิธิร่มฉัตร ได้จัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2558 โดยจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่ง และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 4,000,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิร่มฉัตร เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเพชรยอดมงกุฎ