โครงการโดยเสด็จพระราชกุศล

โครงการโดยเสด็จพระราชกุศล

โครงการโดยเสด็จพระราชกุศล

โครงการสายข้อมือสีเหลือง “เรา ♥ พระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2548 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ จัดทำโครงการสายข้อมือ “เรา ♥ พระเจ้าอยู่หัว” จำนวน 1,000,000 เส้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ด้วยการเชิญชวนชาวไทยร่วมใจกันบริจาคเงิน 100 บาท แลกรับสายข้อมือหนึ่งเส้น และสวมใส่สายข้อมือดังกล่าวร่วมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยพร้อมเพรียงกัน เงินที่ได้จากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 105 ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว”

พ.ศ. 2549 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และธนาคารพาณิชย์ของไทย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เรา ♥ พระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2 โดยเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ลงพิมพ์ในบัตรถวายพระพรและซองบรรจุสายข้อมือ และเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยการบริจาคเงิน 100 บาท รับบัตรถวายพระพรพร้อมสายข้อมือ“เรา ♥ พระเจ้าอยู่หัว” เป็นที่ระลึก เงินที่ได้รับจากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน 814,765,710.95 บาท ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

โครงการจัดทำนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการที่ 1

พ.ศ. 2549 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกยี่ห้อ PARMIGIANI FLEURIER โดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกา และเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน
เงินที่ได้รับจากการบริจาคจำนวน 30 ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2549 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการจัดทำนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการที่ 2

พ.ศ. 2549 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการที่ 2 ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลกยี่ห้อ PATEK PHILIPPE, SEIKO และ ORIENT โดยเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกา และเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน เงินที่ได้รับจากการบริจาคจำนวน 20 ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการ “หนูรักพระเจ้าอยู่หัว”

รณรงค์ให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยการเขียนคำถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี ชิงทุนการศึกษาจำนวน 999 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเงินจากโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” จำนวน 9,990,000 บาท มาใช้เป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ หลังจากปิดรับการส่งผลงานเข้าประกวดเมื่อ เดือนธันวาคม 2549 มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการตัดสิน และมีพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2550 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการมวลสารมงคล “เรารักพระเจ้าอยู่หัว”

พ.ศ. 2551 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการมวลสารมงคล “เรา ♥ พระเจ้าอยู่หัว” ด้วยการนำบัตรถวายพระพรที่ประชาชนเขียนคำถวายพระพรชัยมงคล กว่า 3 ล้านใบ จากโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” รวมกับมวลสารสำคัญจากวัดในประเทศไทยและประเทศอินเดีย โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานที่ด้านหน้า และเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดิษฐานที่ด้านหลัง
เงินที่ได้รับจากการบริจาคจำนวน 100 ล้านบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

โครงการจัดสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” จำลอง

พ.ศ. 2556 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำโครงการจัดสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ทรงงาน” จำลอง
โดยจัดสร้างพระบรมรูปฯ องค์หล่อสำริด ขนาดความสูง 60 เซนติเมตร จำนวน 9,999 องค์ และเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่ฐานพระบรมรูป
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วยการบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อรับพระบรมรูปฯ หนึ่งองค์ เงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่าย
ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล