ด้านชุมชนและสังคม

ด้านชุมชนและสังคม

ด้านชุมชนและสังคม

โครงการพาน้องกราบพ่อ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559  และสำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการพระราชทานพระราชานุญาต ให้พสกนิกรจากทั่วประเทศเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย จึงได้จัดทำโครงการ “พาน้องกราบพ่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางมาร่วมถวายความอาลัย ด้วยการพานักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 21 โรงเรียน  15 จังหวัด เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559 โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนด้อยโอกาส และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ เดินทางแบบไปเช้า – เย็นกลับ ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ วันละ 150 คน และได้สานต่อกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการจัดประกวดเขียนเรียงความและจัดบอร์ดนิทรรศการชิงทุนการศึกษาในโครงการ “พาน้องกราบพ่อ” โดยให้นักเรียนที่ได้ร่วมเดินทางมาสักการะพระบรมศพได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และความรู้สึกต่อการเดินทางมา  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ โดยรับรู้เรื่องราวผ่านเรียงความและภาพเหตุการณ์จากบอร์ดนิทรรศการของโรงเรียน