วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อคุณงามความดี ตามเจตนารมณ์ของการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม  ด้านการศึกษา สาธารณสุข และศาสนา

พันธกิจ

  • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาการศึกษาทุกประเภท รวมทั้งการให้ความรู้ ทักษะ การอบรม และการฝึกฝน อาชีพ วิชาชีพ และการฝีมือ แก่เด็ก เยาวชน ผู้ที่ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งหวังให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเอง เป็นพลเมืองดี ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสมได้
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อสาธารณประโยชน์
  • เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด