มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถตู้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

               พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบรถตู้ จาก นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์