มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน นางสาวศิลดา ศรีสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็น
ที่ระลึก โดยมี ดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต และ นางสาวสุวรรณา เซี่ยงหลิว ครูที่ปรึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี