มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เด็กชาย ณัฐภูมิ พัชรปรีดาสกุล ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขากรวด นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็น
ที่ระลึก โดยมี นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเขากรวด อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี