มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนนักเรียนทุน จ.ลพบุรี

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาส
ให้กับเยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เด็กหญิง รสิกา ขวัญคุ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดงตาลวิทยา นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนและลูกฟุตบอลเพื่อเป็นที่ระลึก โดยมี จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา และ นางชุติมา กีรติมาพงศ์ ครูที่ปรึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี