มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคตและเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว มูลนิธิฯจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2566 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้คัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯกำหนด เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ดังนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. ด.ช.ปกรณ์ เตชะผล   จ.ขอนแก่น
  2. ด.ช.ดนุสรรค์ ดีเสงี่ยม   จ.บุรีรัมย์
  3. ด.ญ.มณีจันทร์ กนกงาม   จ.ปทุมธานี
  4. ด.ญ.ศิริพร เส็มหมาด   จ.พัทลุง
  5. ด.ญ.เบญญาภา แซ่นะ   จ.สงขลา

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. นายจรัสรวี จักรแก้ว   จ.พิษณุโลก
  2. นายกิตติพงษ์ เวียงคำ   จ.กำแพงเพชร
  3. น.ส.ญุฟรี กันดูวงศ์   จ.สตูล

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com