โครงการของมูลนิธิ

โครงการของมูลนิธิ

โครงการของมูลนิธิ

การศึกษา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา

ดูเพิ่มเติม

สาธารณสุข

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ศาสนา

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญในการเผยแผ่ ทำนุบำรุงศาสนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย