รายการ Super 10 คัดเลือก

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • เป็นเด็กดี มีความประพฤติดี
  • มีความสามารถ และควรส่งเสริมให้พัฒนาฝีมือ
  • มีความกตัญญูรู้คุณ และรักครอบครัว
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • อยากมีอนาคตทางการศึกษาให้สูงที่สุด
  • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50