มูลนิธิฯ คัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา คัดเลือกทุนการศึกษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ

 • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1
 • ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
  อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก 
 • มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
 • ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

 • เด็กชาย ระพีภัทร จันคำจังหวัดมุกดาหาร
 • เด็กหญิง ชาลิสา พงษพันธ์ จังหวัดสระแก้ว
 • เด็กชาย ณภัทร โมคะรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
 • เด็กหญิง รสิกา ขวัญคุ้มจังหวัดลพบุรี
 • เด็กหญิง อนันตญา จันทร์นวลจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เด็กหญิง อรอนงค์ พิมานสดใสจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ขวัญใจ เกิดสมบูรณ์ จังหวัดตรัง
 • เด็กหญิง รมณี เทพอินแดงจังหวัดชัยภูมิ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

 • นางสาว ศิลดา ศรีสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรี
 • นางสาว ดวงกมล มาลัยกุลจังหวัดเพชรบูรณ์
 • นางสาว ดรุณี พลศรจังหวัดกำแพงเพชร
 • นางสาว ชลดา ข้ามสมุทรจังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

 • ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนางจ.นครสวรรค์
 • ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรีจ.ชัยนาท
 • ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสวจ.พระนครศรีอยุธยา
 • ด.ช. พิชญะ กีขุนทดจ.กำแพงเพชร
 • ด.ญ. ปวีณา สารวันจ.กาฬสินธุ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

 • น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์จ.พระนครศรีอยุธยา
 • น.ส. ฉัตรชนก สอนขำจ.พิจิตร
 • ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์ จ.นครราชสีมา
 • น.ส. แสงดาว ธารารื่นเริงจ.ลำพูน
 • น.ส. มารีย์อัล แก้วตาจ.พะเยา

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

 • ด.ญ.อัญชลี แก้วนิลจ.พัทลุง
 • ด.ญ.สุปราณี สมิงนราจ.แพร่
 • ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชูจ.สุรินทร์
 • ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ยจ.นครราชสีมา
 • ด.ญ.กิ่งกนก อุดมสินจ.ปัตตานี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

 • น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรมจ.ศรีสะเกษ
 • น.ส.เจษฎาพร หงษ์คำจ.อุดรธานี
 • นายอดิสร คงหมิจ.ตรัง
 • น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณจ.ระนอง
 • น.ส.พาลินี มุยคำจ.เพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่

 • ด.ช.ปกรณ์ เตชะผลจ.ขอนแก่น
 • ด.ช.ดนุสรรค์ ดีเสงี่ยมจ.บุรีรัมย์
 • ด.ญ.มณีจันทร์ กนกงามจ.ปทุมธานี
 • ด.ญ.ศิริพร เส็มหมาดจ.พัทลุง
 • ด.ญ.เบญญาภา แซ่นะจ.สงขลา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่

 • นายจรัสรวี จักแก้วจ.พิษณุโลก
 • นายกิตติพงษ์ เวียงคำจ.กำแพงเพชร
 • น.ส.ญุฟรี กันดูวงศ์จ.สตูล