มูลนิธิฯ คัดเลือก

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา คัดเลือกทุนการศึกษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ

  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1
  • ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
    อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก 
  • มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 
  • ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)