โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

โครงการพลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต

มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดที่มีความเสี่ยงให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น…

ดูรายละเอียด