โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

โครงการด้านสาธารณสุข

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา บริจาคตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้ (Incubator) พร้อมระบบควบคุมการให้ความชื้น (Humidity) และ

ดูรายละเอียด

โครงการพลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต

มอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กทารกแรกคลอดที่มีความเสี่ยงให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

ดูรายละเอียด

มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ห่างไกล อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น

ดูรายละเอียด