มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 3) จำนวน 10 ทุน 

 

          มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด คือ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ เป็นนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 , ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

          โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2565 มีรายชื่อดังนี้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. ด.ญ.อัญชลี แก้วนิล        จ.พัทลุง
  2. ด.ญ.สุปราณี สมิงนรา      จ.แพร่
  3. ด.ญ.ถวัชนันท์ ชัยเชิดชู     จ.สุรินทร์
  4. ด.ญ.นาโปลี สามเตี้ย        จ.นครราชสีมา
  5. ด.ญ.กิ่งกนก อุดมสิน       จ.ปัตตานี

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. น.ส.ศิริประภา โพธิ์พรม    จ.ศรีสะเกษ
  2. น.ส.เจษฎาพร หงษ์คำ      จ.อุดรธานี
  3. นายอดิสร คงหมิ             จ.ตรัง
  4. น.ส.นงนภัส ศรีสุวรรณ    จ.ระนอง
  5. น.ส.พาลินี มุยคำ             จ.เพชรบูรณ์

 

          ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

 

          ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ทุน